427730051254489
top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר

 1. אמור לעיל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכוונתו ומשמעותו מתייחסת לשני המינים.

 2. ההשתתפות בקורסים אונליין מותנית בהתנהגות נאותה של המשתתפים בו ובאי הפרעה למורה, ללמידה ולשאר התלמידים.

 3. לבעלי האתר שמורה הזכות שלא לקבל תלמיד זה או אחר בקורסים און ליין.

 4. לבעלי האתר שמורה הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד זה או אחר לפי ראות עיניהם.  במקרה שכזה יוחזר לנרשם החלק היחסי ממחיר הקורס ששולם ולא מומש בקורסים און ליין.

 5. באם שיעור לא יתקיים מסיבה כלשהי תיתכן אחת מאפשרויות שלהלן: האחת: המורה יקליט את השיעור ללא תלמידים, ואנו נעביר לתלמידים הרשומים קישור לצפייה בשיעור זה בזמנם החופשי. הקישור יהיה תקף למשך כשבוע.   השנייה: באופן חד פעמי ייתכן שהתלמידים יקבלו הרצאת אורח כלשהי.   השלישית: סיום הקורס יידחה בשבוע כדי להשלים את מכסת השיעורים ביום ובשעה הרגילים. 

 6. באם מסיבה כלשהי הקורס ייפסק לאחר שהתחיל ישתדלו בעלי האתר למצוא מורה אחר שימשיך ללמד את נושא הקורס. לחילופין יוכלו התלמידים להצטרף לקורס אחר במידת האפשר או לקבל בחזרה את הסכום היחסי בגין השיעורים שלא התקיימו.

 7.  לבעלי האתר שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם מורה זה או אחר לפי שיקול דעתם.

 8. על האתר ותכניו קיימים זכויות יוצרים.

 9. המשתמשים באתר ובשירותיו מתחייבים שלא לעשות שימוש או להעביר בדרך כלשהי מידע וקניין רוחני מהאתר לעצמם או לצד שלישי.

 10. קיום קורס מותנה במינימום משתתפים רשומים משלמים.

 11. לבעלי האתר שמורה הזכות לעדכן תקנון זה מעת לעת.

bottom of page